Provozní řád

  1. Nástup na pobyt probíhá v sobotu od 14:00. Chaty jsou obsazovány zpravidla v týdenních turnusech.

  2. Každý účastník při příchodu převezme od správce přidělenou chatu, provede kontrolu úplnosti inventáře a vyplní ubytovací lístky.

  3. Do areálu je zakázáno vodit domácí zvířata.

  4. V areálu je zakázáno stanovat.

  5. Každý účastník před svým odjezdem připraví inventář chaty k předání tak, jak byl přejímán a předá chatu správci. Ukončení proběhne od 9:00 do 11:00 hod.

  6. Účastník dbá na to, aby vybavení a zařízení chat, společenské místnosti a sociálního zařízení nebylo poškozováno nebo ničeno, a že okolí chat je trvale udržováno v čistotě.

  7. Případné způsobené škody nebo ztráty z inventáře musí být účastníkem nahrazeny.

  8. Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů správce.

  9. Každý návštěvník je odpovědný za dodržování tohoto provozního řádu jakož i za dodržování příslušných obecně právních předpisů platných pro tuto rekreační oblast.

Děkujeme za pochopení,

SOKOLKA SRBSKO , CHATOVÁ OSADA ZO OS KOVO AXL SEMILY